PROFETIE VAN HISTORISCHE OVERSTROMINGEN DIE NAAR DE AARDE KOMEN

2 maart 2019 – live op Jezus Is HEER Radio

´Wel, gezegende mensen, De HEER heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht sprak De HEER met Mij, dierbare mensen. En, HIJ sprak met Mij over een immense gebeurtenis die komt, om op aarde plaats te vinden. Ik zie heel, heel historische overstromingen die naar de aarde komen. Heel historisch, historisch, absoluut historisch. En, Ik weet niet of deze tsunami aan overstroming is ontstaan uit een aardbeving, of uit een storm, in de oceaan. Maar er zijn reusachtige overstromingen, De HEER plaatste Mij erin. En er is een eerst overstroming, die met een immense golf kwam. En Wij renden, HIJ plaatste ZIJN twee Profeten in de overstromingen. Zij renden, met de mensen in de overstromingen.

En toen daarna, sprak De HERE JEHOVA en toen zei HIJ ´U kunt nu een tweede oordeel uitspreken, op het aardoppervlak´. En toen, op dat moment kwam er nu een meer immense overstroming, vanuit de linkerkant. Het lijkt alsof de oceaan naar buiten kwam, op een enorme en heel, heel historische wijze. En toen zag Ik de twee Profeten van De HEER nu rennen. Je kon nergens heen vluchten, vanwege de tweede overstroming die van links kwam was een hogere overstroming en een grotere tijding qua hoogte. En mensen renden overal langs de randen. En toen daarna zei De HEER: ´Vertel deze mensen zich te bekeren en de weg te bereiden. De MESSIAS komt´. Toen werd Ik wakker.

Dus, er is een heel groot bezoek, dit soort oordeel van De HEER komt het aardoppervlak bezoeken, in deze tijd. En De HEER zoekt naar berouw en inkeer, zoals u gehoord heeft in dat gesprek. HIJ is op zoek naar de aandacht van de mensheid. HIJ vraagt de kerk nu te kunnen terugkeren, dat de kerk terugkeert. De kerk bent u, en Ik, is alle mensen door JEHOVA geschapen. En de kerk is alle mensen, ook de ongeboren landen, en HIJ schiep hen met een doel als dit: dat zij zich gereed zullen maken voor het verheerlijkte Koninkrijk van JAHWE, in deze tijd, en op dit uur. En dus, Ik heb historische overstromingen naar de aarde zien komen. Heel erg immens. En de eerste golf van de overstromingen komt. Ik zie de twee Profeten van De HEER rennen met de mensen die daar zijn. Maar dan, de tweede golf: De HEER gebied het oordeel, vraagt om het tweede oordeel te gebieden. Toen wisten Zij dat het eerste een oordeel was wat door De HEER geboden was, via Hen. Nu is de tweede golf groter, van links komend. De oceaan komt naar buiten, en men kan absoluut nergens heen vluchten. Nergens heen te vluchten.

Dus, De MESSIAS komt, gezegende mensen. De MESSIAS komt. Het boek Mattheus 24 is heel duidelijk, over de grote benauwdheid en de tekenen die De MESSIAS aangaf. Onze HERE JEZUS CHRISTUS, tijdens ZIJN publiekelijke Bediening hier op de aarde. HIJ sprak heel duidelijk over de tekenen van de eindtijd, de tekenen van de verheerlijkte komst van De MESSIAS. En HIJ zei dat er deze soort benauwdheden zouden zijn, wat het begin van de barensweeën is, de echter barensweeën vinden plaats in de grote verdrukking. Maar er zou dit begin van de barensweeën zijn, de tekenen die wij nu zien, die echt een teken zouden zijn voor de harten en zielen van de mens dat De MESSIAS CHRISTUS JEZUS DE HEER komt, en terugkomt om de verheerlijkte heilige kerk te halen. Dus, zonder heiligheid zal niemand De HEER zien. En daarom  horen wij in dit heel belangrijke gesprek vannacht, dat De HEER berouw en inkeer beveelt in alle landen der aarde. En dus, dit zegt Mij dat de opwekking en oordeel het Huis van De HEER tegelijkertijd zijn binnengekomen.

En De HEER zegt dat in het boek Prediker hoofdstuk 3:11, wat Ik meerdere malen hier gelezen heb, dat HIJ de eeuwigheid al gelegd heeft in de harten van de mens. Het verlangen naar de eeuwigheid, de drang naar de Eeuwigheid. HIJ heeft in de harten van alle mensen die wereldwijd meeluisteren, ook bij hen die niet luisteren, een bepaald iets gelegd wat hen aan de Eeuwigheid herinnert. En niets anders onder de zon kan die drang bevredigen. Dat verlangen om bij GOD de Almachtige in de Hemel te zijn. En we zien heel helder dat HIJ zegt Kom, mijn volk, treedt uw kamers binnen, en sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, De HEERE gaat uit ZIJN plaats om de zonden der aarde te vergelden. En dan stelt HIJ hen verantwoordelijk, dan moeten zij rekenschap afleggen.

Dus, dit is een geweldig tijd om een christen te zijn, waarin De HEER de volken wenkt om te komen en het verheerlijkte Koninkrijk der hemelen binnen te treden. Moge De HEER u zegenen, bereid de weg, gezegende mensen, in wat u ook doet. In wat u ook doet, wereldwijd. Of u nu in de kerk bent, thuis, op het werk of al reizende, u heeft altijd de kans om simpelweg uw zonden te belijden en het juist te doen voor De HEER, en de verheerlijkte weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. Moge De HEER u zegenen terwijl u zich gereed maakt voor de komst van De MESSIAS. En we kunnen de grote opwekking zien die uitgebroken is in het lichaam van CHRISTUS, die ontspruit vanuit Kenia, gelanceerd vanuit Kenia, die de harten gereed maakt, en de zielen van de mens, in rechtvaardigheid en absolute heiligheid, luisterend naar de stem van De HEER. Het herinnert hen eraan dat deze plek niet uw einde is, dit uw thuis niet is wat De HEER heeft voorbereid. Het verheerlijkte eeuwige Huis, in het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van JEHOVA.

De keerzijde hiervan is de hel. Dus, de keuze is heel helder. Maak u gewoon gereed, neem CHRISTUS JEZUS aan als HEER en Redder, en wees wedergeboren en keer u af van alle zonden, verdorvenheid. Keer u af van alles wat niet in lijn is met de wil van GOD in uw leven. Lees het Woord van GOD steeds. Wees heilig. Want zonder heiligheid zal niemand De HEERE zien. Ik heb De MESSIAS zien komen, HIJ komt een verheerlijkte kerk halen. Ik zag de kerk die HIJ opnam, ze was verheerlijkt en stralend, zij was een heilige kerk, een rechtvaardige kerk. Dat betekent dat ieder vers van het Woord vervuld zal worden, de gelegenheid gegeven wordt om vervuld te worden. Moge De HEER u nogmaals zegenen. En in zo een prachtige weekeinde, een zonnige dag hier in Kenia, met immense opwekking gaande in het land. En dan zegt HIJ dat immense historische overstromingen komen. Het oordeel losgelaten door deze twee Profeten van De HEER op het bevel van JAHWE vanuit ZIJN Troonzaal in de Hemel. En HIJ zegt: Dit alles heeft ten doel uw zielen te doen ontwaken en nieuw leven in te blazen, voor deze enorme Eeuwigheid die hier boven de aarde is. Moge De HEER u zegenen.

Toda raba. Toda haverim. Toda lachem. Toda toda hashem´

 

Leave a Reply