CORONAVIRUS – ERNSTIGE BOODSCHAP OVER DE SITUATIE VAN DE VOLKEN 

06.08.2020 | Profeet van De HEER dr. D. Owuor – Live op Jezus Is HEER Radio

‘Wel, gezegende mensen, dit is een heel belangrijke tijd. En Ik dacht dat Ik een gesprek moet hebben met alle landen op aarde, over hoe het aardoppervlak ervoor staat. En wij hebben heel duidelijk gezien dat De HEER een voortdurend gesprek heeft gehad met alle landen van de aarde. De HEER heeft de kerk steeds toegesproken, en tegen de volken der aarde over de verheerlijkte komst van De MESSIAS, de Redder van de volken, de Redder van de aarde, de Redder van de wereld. En in dit gesprek heeft De HEER er bij alle landen op aangedrongen om zich te bekeren en zich af te keren van de zonde, en bij de kerk. En kijken we naar de staat van zijn van de landen dan is De HEER ja, inderdaad gerechtigd om op te roepen tot een berouw en ommekeer. En dat berouw en die ommekeer is en was bedoeld als liefde, de grote liefde van GOD voor ZIJN volk. De HEER die ZIJN mensen wenkt om zich gereed te maken voor ZIJN Koninkrijk. En wij zien heel duidelijk dat De MESSIAS de aandacht van de hele aarde verdient. En daarom heeft De HEER ZIJN twee Profeten gezonden. HIJ zond er Eén, en toen besefte u plotseling dat er een Tweede is, dat Zij zijn verdubbeld. En Zij gaan de hele aarde over, en brengen een heldere oproep tot bekering naar voren. En het is heel duidelijk dat er zonde is in de kerk, en dat er zonde in de landen is. En die verdorvenheid lijkt groter te worden. De zonden lijken toe te nemen. En daarom heeft De HEER gehuild, aan de bel getrokken en het uitgeroepen naar deze generatie om zich te bekeren en terug te keren naar HEM. GOD De VADER Die u allen geschapen heeft.

De HEER heeft veel geleden, veel geduld gehad, in grote pijn, om op u te wachten, geduldig gewacht opdat u terug zou keren. HIJ heeft nogal lang gewacht, heel geduldig met u, met de volken der aarde, op uw terugkeer. Totdat het nu op een punt kwam waarop De HEER het nu ZIJN Dienaren verplichtte om het oordeel van De HEER te brengen waarvan wij nu zien dat dit het aardoppervlak verteert http://www.repentnetherlands.nl/index.php/coronaprofetie. We hebben de oordelen van de aardbevingen die Ik overal op het aardoppervlak heb geboden. De aardbeving in Mexico http://www.repentnetherlands.nl/index.php/profetie/profetieenvervuld/mexico , de aardbeving in Chili http://www.repentnetherlands.nl/index.php/profetie/profetieenvervuld/chilisinds2010, de aardbeving in Peru https://www.youtube.com/watch?v=Q3l_kzc2K0&t=1s, de aardbeving in Haïti http://www.repentnetherlands.nl/index.php/profetie/profetieenvervuld/orkanenvs, de aardbeving Mount Everest, Nepal http://www.repentnetherlands.nl/index.php/profetie/profetieenvervuld/nepalaardbeving, de afgoderij die daar gaande is. De aardbeving in Sichuan China, de Universiteitsstudenten die HIJ Mij liet zien, de afgoderij die daar gaande is en veel gruwelijke dingen. Het eten van bepaalde dieren, weet u?

En de vele aardbevingen. Ook de aardbeving die Kenia deed schudden.

Toen Ik enige tijd geleden in Central Park was, op 24 maart 2019, toen Ik heel ontzet was. Heel boos vanwege zwartmakerij. Bedenk dat die woede niet zonder gevolg bleef. Het duurde slechts twee uur, en een heel immense aardbeving schudde dit land. Enkel vanuit de boosheid die van Mij uitging, toen Ik bij het Altaar was, in aanbidding met het lied ‘Halleluja’. Toen zei Ik: Vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Maar wij zien dat De HEER het land heel hevig schudde. Bruggen braken door, ingestort. En de vele aardbevingen overal op de aarde.

De HEER heeft dit gebruikt om een waarschuwing naar voren te brengen, dat: Toon alstublieft berouw anders zal IK u oordelen. En dan kwam nu het coronavirus, toen De HEER Zich uiteindelijk gedwongen achtte om ZIJN Profeten te zenden om de aarde te treffen met het coronavirus. En wij zien dat het coronavirus erger wordt. En daarom wilde Ik vanavond met u spreken. Want Ik zag berichten dat bij bijeenkomsten buiten, waar men rechtszaken buiten hield, toen ze deze buiten in de openlucht hielden in dit land, zijn er veel mensen besmet geraakt. Zoals u het vandaag in het nieuws heeft gezien. Ook zien wij dat scholen zijn opgehouden. En wij zien het dodental in de VS, nog steeds iedere dag 1200, 1300 iedere dag. Misschien bericht men niet het precieze aantal, het zijn misschien enkel de statistieken. Maar iedere dag 1000 mensen. En de besmettingsaantallen lopen op.

En in Israël sterven er iedere dag 500 mensen, waarvan Ik denk dat het een heel, heel alarmerend aantal is per dag. En vele landen zeggen dat hun aantallen besmettingen veel hoger zijn dan de cijfers die bekend worden gemaakt. Omdat er veel minder getest wordt. Overal in de ontwikkelde wereld, en overal in de eerste wereld. En overal ter wereld. België: de aantallen nemen toe. De Cariben en overal.

Dus, hierover wilde Ik vandaag spreken. Want vele mensen zijn al gestorven. Meer dan (..) mensen zijn gestorven. Veel meer miljoenen zijn besmet. En het kwam heel duidelijk naar voren, het is heel duidelijk gemaakt dat De HEER dit deed omdat men zich niet heeft bekeerd. En daarom hebben wij moeite gedaan, opdat wij iedere vrijdag de zaak van De HEER tegen de landen laten zien. De wereldwijde berouw en inkeer, toen De HEER ZIJN twee Dienaren zond om wereldwijd te gaan. Grote tekenen en wonderen. Zij riepen de volken op tot bekering.  Daarom is iedere vrijdag daaraan toegewijd, om aan u het feit te benadrukken dat De HEER echt heeft uitgereikt.

Kijk nu, een kerk. Ik zie een kerk in Thailand waar men bijeenkwam.  Ik weet niet of het honderd mensen waren, Ik weet niet met hoeveel ze waren. En toen zij die dienst hielden schonden zij de quarantaine regels. Ik geloof dat het een Amerikaanse pastor is. En ze zeiden: nee, wij christenen zullen niet worden besmet. En toen werden er twintig van hen besmet, plus de pastor zelf. Nu heeft  hij natuurlijk een juridisch probleem. Hij is hierom gearresteerd, voor het schenden van de regels. En twintig, het verslag was dat er twintig besmet zijn geraakt. Dus ook de kerk houdt zich niet aan de regels. De HEER heeft in deze tijd de aanbidding stilgelegd. HIJ zegt: Als u MIJN Dienaren niet kunt gehoorzamen, u bekeren en het allerbelangrijkste te doen. Dat is u gereedmaken in heiligheid voor de verheerlijkte komst van de REDDER der wereld, het Koninkrijk van GOD. Als u besloten heeft MIJN Boodschappers te negeren, die zo een  heel kritieke gevoelige boodschap hebben over de komst van De KONING, dan kunt u niet naar uw kerken gaan. We kunnen het gesprek zien dat gaande is. En nu kunnen wij geen bijeenkomsten hebben. GOD zij dank voor de uitzending drie keer per week die wij hier hebben.

En dus nu is het een situatie dat als u naar de kerk gaat, probeert te aanbidden, u daar besmet raakt, het ook als een doodsprong is. Deze dingen gebeuren. En De HEER verwacht dat uw begrip u zal sparen, er voor zou moeten zorgen dat dit het oordeel van De HEER is dat gekomen is. Dit alles gebeurt; De HEER verwacht dat het voor u duidelijk zou moeten zijn. En kijkt wat Beiroet is overkomen https://www.youtube.com/watch?v=lzXxQHYTkSQ,2013 werd de profetie gegeven, voordat de opslagplaats gebouwd was. En daarna nog een profetie die vorig jaar werd gegeven (over Beirut). Kijk naar de sprinkhanen https://www.youtube.com/watch?v=DU7bYFvWWOU&t=220s  overal op het aardoppervlak. En dus De HEER heeft het uitgeroepen naar de landen. En kijk naar testen, de kwestie van het testen. Het is duur om te testen. Ze zijn op zoek naar een vaccin voor coronavirus. Het is alsof het coronavirus de aarde misschien nooit zal verlaten. Dat betekent dat er geen bijeenkomsten meer zullen zijn. Kijk naar de grote kerken waarin wij zijn, zoals deze hier in Kenia, de bediening van bekering en heiligheid. Misschien zal kerk nooit meer mogelijk zijn. Want de aantallen zijn te groot. Te groot. Sommigen hebben 5000 mensen, 500, en de aantallen zijn toegenomen omdat duizenden mensen zich nu bij de bediening hebben gevoegd. Ze zijn nu naar de bediening van de Profeten van De HEER gekomen omdat de waarheid naar buiten is gekomen in deze uitzendingen die we doen. Kreupelen zijn gaan lopen. En dus, de aantallen zijn niet te behappen, om kerken te hebben waarbij zij tussen 1-13 jaar niet zouden moeten komen, vanaf 58 en ouder niet zouden moeten komen. Alleen de leeftijden die daartussen liggen zouden moeten komen. Dat is niet mogelijk. Het is niet mogelijk.

Dus de wereld verkeert in een dergelijke staat. Maar Ik vraag Mij af waarom mensen blijven doen alsof zij niet dit niet kunnen inzien. Ik weet niet waarom de aarde; kijk naar de Verenigde Staten, hoe ernstig het oordeel is. Wel,  Ik ging voor het aangezicht van De HEER en Ik zei: Ziet U, De HEER moet de VS met dit oordeel  treffen totdat zij zullen weten dat De HEERE GOD is. Meteen vanaf het begin. En kijk wat er daar gebeurd is. Nog eens, toen Ik voor het aangezicht van De HEER ging en zei: Leer hen een les, opdat zij U kunnen vrezen, opdat de kerk daar U zal vrezen. Kijk naar hoe ernstig het oordeel in de VS is. En dit heeft invloed gehad op de verkiezingen. Mensen kunnen niet eens campagne houden, mensen kunnen niet gaan stemmen. En zo zal het wereldwijd zijn.

Kijk nu, als mensen op straten lopen heeft u maskers nodig. Als mensen in de buitenlucht besmet raken, hoeveel meer nog in de kantoren en de gesloten ruimtes, de directiekamers. Waarom? Waarom is het zo dat deze generatie doet alsof zij het niet kunnen zien, dat ze niet kunnen begrijpen wat De HEER probeert te zeggen.

De Bijbel zegt in het boek Jesaja hoofdstuk 22. HIJ zegt Jesaja 22:1. De last over het Dal van het Visioen. Wel, het Dal van het Visioen verwijst naar Juda. Dat verwijst naar Juda. Het dal van het visioen. Jesaja 22:1. De last over het Dal van het Visioen. Wat hebt u toch dat u allen op de daken klimt? Wat is uw probleem, in andere woorden.2. Stad vol tumult en rumoer, uitgelaten stad Zij zijn wild, leven een wild leven. (vervolg vers 2) uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard en zijn ook niet gestorven in de strijd. 3. Al uw leiders zijn tezamen gevlucht, zonder één boogschot zijn zij gevangengenomen; al de uwen die werden gevonden, tezamen zijn zij gevangengenomen, hoe ver zij ook weggevlucht waren. 4 Daarom zeg ik: Wend uw blik van mij af, laat mij bitter wenen; dring niet aan om mij te troosten over de verwoesting van de dochter van mijn volk. 5. Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; Dat is Juda, en de koningen van Juda en het volk in Juda daar.

(vers 5 verder) een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte. 6. Want Elam neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen, en Kir ontbloot het schild.7. Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen vol zullen staan met strijdwagens, en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort. 8. Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt. Op die dag zult u uitkijken naar het wapenarsenaal in het Woudhuis; 9. en de bressen in de Stad van David ziet u. Ja, het zijn er vele. Dit betekent dat wat u in uw menselijk streven deed niet goed genoeg was om u te beschermen (vers 9 verder) U vangt het water van de Benedenvijver op. Vers 10 U telt de huizen van Jeruzalem en u breekt huizen af om de muren te versterken. 11. Verder maakt u een reservoir tussen beide muren voor het water van de Oude Vijver. Maar u zult geen oog hebben voor Hem Die dit gedaan heeft, en Hem Verbazingwekkend (vers 11 verder). Die dit in een ver verleden gevormd heeft, ziet u niet. In andere woorden: zelfs voordat u geboren werd. Vers 12. De Heere, de HEERE van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad. 13. Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en slacht schapen, HIJ riep ze op tot bekering. In vers 12 zegt HIJ dat HIJ ze oproept tot bekering. HIJ riep ze op zich bewust te zijn van hun zonden.

Maar in plaats daarvan was er blijdschap en uitgelatenheid. Zij leefden wild. Feesten, orgies en onzedelijkheid. Slachten van vee, in andere woorden feesten. En schapen slachten en eten en wijn drinken. (vers 13 verder) men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt: Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij! Vers 14, HIJ zegt: Maar de HEERE van de legermachten heeft Zich aan mij persoonlijk geopenbaard: Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft, zegt de Heere, de HEERE van de legermachten.  Dus dit is een heel ernstige zaak die De HEER tegen Juda en het volk van Juda aanspande, de Joodse mensen. Waarom? Omdat De HEER ZIJN openlijke liefde naar hen had uitgedrukt.  En in dat openlijk liefhebben van hun, het volk in Juda, het dal van het visioen, en hun koningen en hun land had HIJ echter wel beperkingen aangegeven. HIJ zei, echter, houd MIJN geboden, houd u aan MIJN wetten, blijf binnen de beperkingen van MIJN verbond, en dan zult u de goedheid van De HEERE zien.

Is dat niet wat wij vandaag de dag zien? Want destijds, omdat zij toen niet naar HEM luisterden kwam het oordeel. De Profeet had gesproken, om haar op te roepen tot bekering, daarom wordt dit het dal van het visioen genoemd. De profeten riepen haar op tot bekering, zeggende: alstublieft toon berouw, anders zal De HEER u treffen. Bekeer u, want de tijd voor berouw over de zonden is gekomen. En toen kwam het oordeel van De HEER overeenkomstig de profetie. En toen het oordeel kwam waren zij niet voorbereid. Dit is hetzelfde dat de aarde is overkomen. Lange tijd ging Ik de hele wereld over. De twee Profeten gingen over het aardoppervlak. Zij hielden deze wereldwijde uitzendingen, zoals we ze nu zien. En het oordeel kwam naar Juda toe, maar ze waren er niet klaar voor. Dus werden zij belegerd. Kijk naar de aarde vandaag. Zijn zij niet belegerd door het coronavirus? Kwam het oordeel niet als een verassing voor hun? Ze hebben geen geneesmiddel, ze hebben geen vaccins. Ze hebben scholen gesloten. Ze zijn bang, ze vragen zich hoe ze hun kinderen weer naar school moeten laten gaan. En die kinderen staan niet onder controle, dus ze gaan elkaar besmetten.

Ik kwam hier live in de uitzending en Ik sprak over schoolkinderen https://www.youtube.com/watch?v=lRWEc98Sisw. Ik zag schoolkinderen in het veld rennen. Voetbal spelen en wat dan ook. En zij besmetten elkaar allemaal. Het was zo een toestand. Zij besmetten elkaar vreselijk. Ik sprak hier ongeveer drie maanden geleden over. En Ik zei ook dat het via de lucht overgedragen gaat worden. De HEER ging door met het aanzetten van het oordeel. In andere woorden: ZIJN twee Profeten brengend om tegen u te zeggen dat HIJ deze strijd tegen u moet winnen. Tenzij u terugkeert naar HEM, terugkeert.

Maar het oordeel naar Juda toe, en ze waren er niet op voorbereid, zoals u het vandaag de aarde ziet overkomen. Ze waren niet voorbereid. Geen vaccin. Geen geneesmiddel. Geen medicijn. En Juda werd belegerd. Dus aan dat oordeel over Juda kunnen wij vandaag iets ontlenen. De landen zijn belegerd door het coronavirus. Want zelfs de economieën storten in. Zovele miljoenen werklozen wereldwijd. In reactie op dit oordeel, op de aanval die kwam, hebben ze De HEER niet erkend. In plaats daarvan probeerden de mensen in Juda al het menselijk mogelijke, iedere menselijke moeite die ze konden doen om zichzelf te verdedigen. Maar zij faalden. Kijk naar de hele aarde vandaag.

Nu dit oordeel gekomen is zien we dat ze al het menselijke proberen. Ze proberen een vaccin te vinden. En wij zien dat er vijandigheid gaande is. Sommigen willen geen maskers dragen maskers, anderen dragen maskers. Anderen wanneer ze deze dragen trekken ze deze richting de kin. Er is zo een verwarring. Gebrek aan discipline. Het gebrek aan discipline van de mensheid is heel openlijk naar voren gekomen. We zien zelfs leiders, die gevreesd zouden moeten hebben, zeggende: Oh kijk, we gaan besmet raken. Als u ze gezien heeft in de eerste wereld, zij doen het masker af. Dit betekent dat dit iedereen en wie dan ook kan besmetten.

En HIJ zegt, toen dit Juda overkwam reageerden zij door alle menselijke pogingen te doen. Maar zij faalden. En ze weigerden zich naar hun enige Verdediging te keren, Die de verdedigt. HIJ zegt: uw muur heeft bressen, maar in plaats daarvan breekt u huizen af om meer stenen toe te voegen, om de muur te versterken. Maar deze had nog steeds bressen . Het is niet genoeg om te verdedigen. Zij weigerden zich te keren naar hun enige Verdediging, Die JEHOVA is.

En dus, De HEER vermaande hen dat zij ZIJN oordeel niet serieus namen. En niet toegeven, niet instemmen met dat zij geoordeeld worden. En weigeren er iets mee te doen. Zij weigerden te stoppen en goed te kijken naar hun wegen, hun zonden, hun verdorvenheid. Zij bekeerden zich niet. Zij deden alsof ze niet begrepen dat zij terug zouden moeten keren naar De HEER. Zij deden alsof zij niet begrepen dat dit GOD was die hen dit aandeed. Zij deden alsof ze niet begrepen dat dit ongenoegen van GOD betrof. Ze deden alsof ze niet begrepen dat GOD ZIJN genade van hen had weggenomen. HIJ had ZIJN gunst, ZIJN bescherming van hun weggenomen. En zij deden alsof ze niet begrepen dat al deze tijd het De HEER was die ze in leven had gehouden, hen beschermde en verdedigde.

Maar in plaats daarvan zochten ze naar andere middelen. Zij gingen opzoek naar andere bondgenoten, en koningen, en gevallen volken en machten. Om te proberen het oordeel van GOD af te wenden, de aanvallen. Zij weigerden verantwoording te nemen voor hun schuld, hun zonden, hun goddeloosheid. En zij ontkenden dat het vreselijke oordeel van GOD ZELF op ze lag. Ze weigerden.  Maar kijk naar de hedendaagse wereld vandaag die belegerd is, in een vreselijk oordeel . Het is verbazend. En dus, toen het oordeel kwam weigerden zij zich direct naar JAHWE te keren, hun enige Verdediging. Ze gingen  opzoek naar menselijke middelen, menselijke inzet. Maar hoe anders is dat dan wat wij vandaag zien?

De HEER heeft Mij zelfs wereldwijd topleiders laten zien die mijn Profetie hebben bekeken, over het coronavirus. Met hun adviseurs, in hun directiekamers. En zij hebben deze beluisterd en zij hebben zich afgevraagd: Wat moeten wij dan doen? Op dat punt, zou je denken, dat ze ertoe geleid moeten zijn geweest om te komen en raad te gaan vragen. Maar ze keerden zich niet tot De HEER. En zelfs toen ze naar hun andere leiders gingen, hun pastors in hun regio’s, in hun landen, toen hebben de pastors vanwege jaloezie op de zalving hen niet naar de twee Profeten van De HEER geleid. Dus, het is de ene verdorvenheid bovenop de andere. En zij hebben  in dit dal van het visioen in Juda alles gedaan wat menselijk mogelijk was, maar het bleek voor niets. En zij faalden. Zij hebben  het totaal niet benoemd als het oordeel  van GOD.

Dat is wat wij vandaag zien. Ze zullen u zeggen: oh, HIJ is een GOD van genade, en we zijn niet in de verdrukking, wat ze u ook vertellen. Wat ze ook zeggen tegen hun gemeenten. In essentie weigerden zij zich te verootmoedigen voor het aangezicht van De HEER. Hun harten waren verhard. Hun harten werden juist verhard en zij bleven over met wat ik daarnet las: Laten wij eten en drinken, want morgen zullen wij sterven. Zij weigerden. Zij hadden zich moeten verootmoedigen en hun zonden en hun verdorvenheid toegeven, en tegen De HEER zeggen: HEER, wij hebben al deze straf verdiend. En terugkeren naar HEM. Maar in plaats hiervan zien we extreme verdorvenheid die  verharding van harten opbouwt, zoals we het in Juda gebeurde, de tragedie destijds.

Is dat niet hetzelfde als wat in deze generatie gebeurt? Dat nu het oordeel van GOD is gekomen, zij niet voorbereid zijn. Terwijl de profetie  daar zo lang al op YouTube lag, op het internet. De generatie, de hele aarde is belegerd. Het virus is in iedere natie toegenomen, ieder land. En we denken niet dat er nog een tijd komt dat er enig land naar buiten komt en zegt: Wat ons betreft, vandaag wij hebben het coronavirus helemaal verslagen. Wij hebben nul coronavirus. Nooit. Want het is het oordeel van GOD. Dus ze zijn belegerd. De hele aarde is belegerd.

In dan we zien scholen, ze willen scholen openen. Hotels. U kunt zich de besmettingen over en weer voorstellen, dat de aantallen gaan boven het dak uitgroeien. Maar in plaats daarvan zien we in reactie op dit oordeel, wat zien we?: dat ze al het menselijk mogelijke doen. En Juda heeft dit alles geprobeerd en faalde. Niet totdat ze terugkeren. En ook deze generatie heeft geweigerd om naar haar enige Hulp te keren, hun enige Bescherming, De HERE JEHOVA. Terwijl GOD ze vermaant omdat ze het oordeel van het coronavirus en de sprinkhanen niet zeer serieus nemen. En deze generatie, door te falen het oordeel van het coronavirus heel ernstig te nemen hebben ze nu geweigerd om hun wegen, hun zonden, hun verdorvenheid ernstig te bezien. Dus hoe zullen zij zich dan afkeren van hun zonden? Zij hebben geen berouw getoond.

En ze doen alsof ze niet begrijpen dat van ze gevraagd wordt om zich naar de HERE JEHOVA te keren. In plaats daarvan zoeken ze naar andere middelen, naar menselijk mogelijkheden. Op zoek naar vaccins, en wat ook, om ertegen te vechten met gebruik van menselijke kracht. Ze weigeren verantwoording te nemen voor hun zonden, hun verdorvenheid, hun opstandigheid. Ze weigeren te accepteren dat de vreselijke rechtszaak van GOD is tegen de volken. En zij hebben geweigerd te rennen, zij hadden inmiddels naar De HEER moeten rennen.

Maar als men uit de quarantaine komt, uit de lockdown, dan rennen ze naakt naar de stranden. Menselijke moeite, die voor niets is. Nu horen we dat vaccins misschien geen blijvende oplossing bieden, misschien gaan blijvende immuniteit geeft. En er is veel verwarring. Sommige landen hebben het gehouden bij wat we noemen de immuniteit van de samenleving (als iedereen het krijgt). Dus zo erg is de verwarring. En ze geven vluchten vrij, ze gaan scholen openen. Dus dit is een tragedie. Het oordeel van GOD is te bruut, over deze generatie. En toch falen zij dit het oordeel van GOD te noemen. Ze blijven hun hoofden in het zand steken. Zij weigeren zich voor het aangezicht van De HEER te vernederen en het naar HEM uit te roepen. Zie dat. In plaats daarvan is er een grotere verharding van hun harten. Er zijn zelfs mensen die zeggen: aan de maskers doe ik niet mee.

We zien nu dat jongeren  in grote feesten zijn, in de VS. Ook in Kenia, ook in Europa, in Afrika, wereldwijd houden ze zich nu schuil in huizen, en drinken. Zij hebben een verharding van harten doorgemaakt. Sommige zeggen: nee, het maakt ons niet uit. Ze dragen niets eens maskers meer, rondlopend. Waarom? Waarom? Gaat u het dan niet verspreiden? Terwijl het Ministerie van Gezondheidszaken van ieder land gewaarschuwd heeft: als u geen maskers draagt; ze hebben gezegd: houdt afstand, kom niet met zovelen samen. Kijk wat er in uw nieuws in Californië is. Jongemannen houden grote feesten in grote woningen. Zodat de overheid daar heeft nu gezegd dat ze het water zullen afsluiten, elektriciteit afsluiten in ieder huis waar ze jongemannen  ontdekken die aan het feesten zijn. En als je die videoclips bekijkt, dan hebben ze geen maskers op. Dit betekent dat deze bevolking, deze generatie een verharding van harten begint door te maken.

Maar u zult gewond raken. Dit is een ernstige ziekte. U moet zich houden aan afstand houden, maskers en handschoenen dragen. Maar ze weigeren te aanvaarden dat dit het oordeel van GOD is. Ze willen dat niet erkennen. Ze weigeren zich voor De HEER, hun Schepper te vernederen. In plaats daarvan worden hun harten harder. Dit komt voor hun neer op: laten wij eten, laten wij drinken, morgen zullen wij sterven. Dus het doet ze niets. De verharding van harten. Ze hadden zichzelf enorm moeten verootmoedigen, zozeer, voor het aangezicht  van De HEER. En tegen De HEER zeggen: Wij hebben gezondigd, wij hebben dit alles verdiend, maar heb alstUblieft genade.

En  wij zien dat hetzelfde zich herhaalt in het boek Psalmen 94. Psalm 94. U kunt het in uw eigen tijd lezen. Maar dat is de reden dat Ik bij u kom, omdat Ik zie dat dit oordeel, het virus ernstiger wordt. Harten worden verhard, alsof deze generatie, deze bevolking ermee wil leren leven zonder het ingrijpen van de Schepper, GOD ZELF te zoeken. En  soms kijk je ernaar en vrees je: alsof De HEER, Ik denk dat HIJ dit virus wil verbinden aan de(tot in de) verdrukking. Want het wordt vreselijk. Het wordt erger. Mensen zijn niet naar school gegaan. Universiteiten zijn gesloten. Mensen  durven niet naar ziekenhuizen te gaan, omdat ze denken daar besmet te worden. Ziekenhuizen zijn vol. Mensen zijn bang om te vliegen.  Het wordt ook via de lucht overgedragen.

En HIJ zeg hier Psalm 94:1 O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! 2. Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. 3. Hoelang zullen de goddelozen, HEERE, hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, 4. hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen? 5. HEERE, zij verbrijzelen Uw volk, zij verdrukken Uw eigendom. 6. De weduwe en de vreemdeling doden zij; zij vermoorden de wezen 7. en zeggen: De HEERE ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet. 8. Let op, onverstandigen onder het volk; dwazen, wanneer zult u verstandig worden? 9. Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien? 10. Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen, Hij Die de mens kennis bijbrengt 11. De HEERE kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze. En HIJ zegt hier: 12. Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. 13. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

En dat had zo een les moeten zijn, dat discipline iets goeds is. GOD roept deze generatie toe, deze aarde om terug te keren naar HEM, dat dit goed is voor ze, voor hun welzijn. Maar in plaats hiervan hebben de landen zich niet bekeerd. En het oordeel wordt erger. En veel mensen zie je soms wereldwijd, zie je overal ter wereld in het nieuws dat ze leven alsof alles normaal is. Terwijl de aantallen besmettingen hoger worden. Zij hadden de gezondheidsvoorschriften strikter moeten maken. Het dragen van handschoenen, maskers dragen, steeds je handen wassen, je ogen niet aanraken, afstand houden. Maar het is alsof hun harten nu verhard zijn. De MESSIAS komt De MESSIAS komt. Dank u.

Uitgebreide preek over Jesaja 22:

Leave a Reply