Schuldbelijdenis & oproep tot bekering in Den Haag

De kerk moet het voortouw nemen in de schuldbelijdenis. Als de kerk zich volledig aan Gods Woord had gehouden, was de samenleving niet zo ontspoord als deze nu is. De kerk van Bekering & Heiligheid trok daarom naar Den Haag en publiekelijk werd er berouw aan De HEERE getoond voor de persoonlijke zonden, voor de zonden van de kerk en voor de zonden van Den Haag.

Joël 2
12. Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. 14. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.