IN DE BIJBEL VINDEN WIJ HET WARE KARAKTER VAN GOD.

Johannes 17:3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

INTRODUCTIE
Waarom willen we als nieuwgelovige allereerst het karakter van God bekijken? Omdat veel mensen niet beseffen wie God is en een compleet eigen beeld vormen. Als we vanaf het begin een verkeerd beeld hebben van God, dan beïnvloedt dit ons hele leven en onze relatie met God in negatieve zin. Deze korte studie is een uitnodiging tot het opbouwen van een liefdevolle, correcte relatie met God, via Jezus Christus.


WE KIJKEN NU ALLEEN NAAR TWEE  KARAKTEREIGENSCHAPPEN VAN DE HEERE GOD: SOEVEREINITEIT EN HEILIGHEID.

DE SOEVEREINITEIT VAN GOD.
We zeggen al snel dat Jezus ons fundament is, maar weten we wat dat echt inhoudt? Wie hebben wij eigenlijk aangenomen toen we Jezus als Heer en Redder in onze levens toelieten? Beseffen Wie wij aanbidden, Wie dag en nacht op ons toeziet? Beseffen we dit, dan zal ons leven veranderen. Deze eenvoudige studie is ook voor mensen die de Heer al jarenlang kennen, want iedereen heeft de neiging om een eigen beeld te vormen. Voordat we enig andere Bijbelstudie willen doen, moeten wij ons in het karakter van de Heer verdiepen. Er is anders dus dit grote risico, dat wij ons eigen beeld van God aanhouden, of dat wat onze ouders hebben verteld, of wat je van wie ook hebt gehoord. Alleen in de Bijbel vinden we het ware karakter van de Heere God en dat willen wij als de enige Waarheid leren kennen. Ook in de wereld is het zo, dat pas als wij iemand van karakter kennen, wij weten hoe met die persoon om te gaan. In andere woorden, als we een geestelijk goede band met iemand willen opbouwen, houden wij rekening houden met diens karakter.

1 Korinthe 3:11
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

Mattheus 7:24-27
24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Als de Heere Jezus onze basis, ons fundament is geworden, dan willen wij een levende relatie met Hem. Het karakter van de Heere God is eeuwig
onveranderlijk. Bedenk daarbij dat je ziel eeuwig leeft en je voor eeuwig in Zijn Koninkrijk, de Hemel, kunt belanden. Dat betekent dat we moeten gaan voor
een eeuwige! relatie met God. Die eeuwige band opbouwen begint nu, wat een avontuur. We zijn natuurlijk hongerig te weten hoe de Heere Jezus is en de Bijbel leert dat ons. In deze korte studie bekijken we nog maar een fractie van Zijn karakter. Een fractie die nog wel eens wordt overgeslagen, omdat het ons
ongemakkelijk maakt. Ongemakkelijk en onwaardig. We zullen kijken naar de karaktereigenschap ‘De soevereiniteit van God.’

Wat is soeverein en waar vinden wij dit in God’s Woord? Wat zegt God over Zijn eigen karakter in de Bijbel?
De HEERE ADONAI = de soevereine GOD. Het woord SOEVEREIN bekeken in het woordenboek:

1) DIE DE HOOGSTE MACHT HEEFT.

Jesaja 55: 8,9
8. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

God is blijkbaar totaal vreemd aan ons, wij kunnen Hem niet in onze gedachtenwereld proppen. Door de zonde zijn wij totaal vervreemd van Hem. We beseffen dit alleen zelf niet. Daarom komen wij naar voren met onze onterechte zelfrechtvaardiging, denkende dat God onze zonden wel begrijpen wil etc. Onze kennis is zo gering, onze gedachtensystemen compleet ontoereikend. Hij is zo hoogverheven. Stel je een topsporter voor. Dan zeggen wij soms dat zo iemand niet te evenaren is, helemaal alleen aan de top staat. Zelfs hier op aarde kennen wij de termen ‘ongenaakbaar’, ‘alleen aan de top’. Hoeveel te meer is de Heere God die ons heeft bedacht en geschapen alleen aan de top en ongenaakbaar.

(door de zonden zijn wij vervreemd van God: Jesaja 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God,
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
)

Genesis 17:1
Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.

Abram werd geroepen door de Allerhoogste Macht. In de Bijbel zijn er meer personen die geroepen werden en waarbij de Heer Zijn almacht benoemde. Kortom, God wilde dat deze personen Zijn almacht leerden kennen. Direct vanaf het begin van Zijn contact met hen. Zo wil Hij ook dat wij Hem direct als almachtig leren kennen.

1 Timotheus 6
15. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16. Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. GOD woont in een ontoegankelijk Licht. HIJ is ver boven ons.


2) EIGEN BAAS OP EIGEN TERREIN, NIET AFHANKELIJK VAN EEN HOGER GEZAG. 

Psalm 115:3
Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.

Vaak begrijpen we niet waarom de Here God bepaalde dingen doet of toelaat. Hij echter heeft het volledig alleenrecht, omdat Hij God is. Hij kan eenvoudig de hele aarde wegnemen. Denk aan de zondvloed, toen alleen Noach en zijn familie door middel van de ark in leven bleven.

Psalm 135: 5,6
5. Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven. 6. Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.

We kunnen in de Bijbel bijvoorbeeld over Sodom & Gomorra lezen, in Genesis 19. We zien hoe de Heer compleet onafhankelijk besluit en handelt. Wij
kunnen God’s wegen niet begrijpen. Denk bijvoorbeeld ook als het gaat om genezing. Waarom moest de man uit Bethesda 38 jaar wachten op zijn genezing, terwijl de vrouw die Jezus’ mantel aanraakte meteen genas van haar bloedvloeien? Job is het ultieme voorbeeld van onbegrijpelijk lijden

3) OPPERMACHTIG & ALLEENHEERSEND

Job 9: 12-15
12. Zie, neemt Hij weg, wie zal het Hem laten teruggeven? Wie zal tegen Hem zeggen: Wat doet U? 13. God keert Zijn toorn niet af; zelfs de helpers van Rahab bukken zich onder Hem. 14. Hoeveel te minder zal ík Hem dan kunnen antwoorden, en mijn woorden uitkiezen tegen Hem? 15. Zelfs als ik rechtvaardig ben, kan ik geen antwoord geven; mijn Rechter zal ik om genade smeken.

2 Kronieken 20:6
en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.


4) AUTONOOM (ALLEENHEERSEND) 

Deuteronomium 32:39
Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt!

Spreuken 16:4
De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.


5) ALS EEN KONING

Psalm 29:10
De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig.

Psalm 11:4
De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen.

Psalm 93:1
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

6) ONAFHANKELIJK

Daniël 4:35
Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?


7) BEPALER

Jesaja 46: 9,10
9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Jakobus 4
13. En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 14. u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. 15. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.

CONCLUSIE

  • Hij is in niets van ons afhankelijk (Zijn besluiten, gedachten, plannen, gevoelens, oordelen zijn niet zoals de onze)

  • De soevereine Heer is ons fundament, uit 1 Kor. 3:11 en Matth. 7:24,25

  • Beseffen wij echt Wie wij aan hebben genomen als onze Heer. Deze Heer die met ons doet wat Hij wil, Die onafhankelijk van ons denkt en doet. Wij hebben in principe niets te willen en Hij alles. Als we bedenken hoe een olifant ons in 1 stap kan verpletteren, hoeveel temeer dan, kan de Heer met ons doen wat Hij maar wil.

   Dit alles in overweging nemende moet onze vraag toch zijn: Wat kan ik doen om de Heere God gunstig te stemmen? In plaats van: wat kan de Heer voor mij doen, wat wil ik van Hem of wat vind ik van Zijn bepalingen? Hoe moeilijk is Zijn soevereine natuur vaak voor ons: denk aan Kaïn en Abel, aan de apostelen Petrus, Johannes en Jakobus waarvan Jezus meer hield dan van de anderen. Wat moeilijk te verkroppen. Ook de rechtvaardige, oordelende kant van de Heer die Hij uitoefent, zonder onze goedkeuring of wat dan ook nodig te hebben. Waarom wordt het ene gebied getroffen door een hongersnood of een ramp en staat het Vaticaan in Rome nog overeind? Geen enkele logica. Deze ondoorgrondelijke soevereine Heer is dus mijn fundament.

VRAGEN

  1. Wij moeten ons helemaal aan Hem overgeven zegt God’s Woord en deze soeverein handelende God blind vertrouwen.
   Wil en doe ik dat?

  2. Heb ik een ander beeld van Hem gemaakt wat mij meer aanstaat, meer rust, meer ruimte etc. geeft?

  3. Als we goed kijken zijn we vaak ongepast amicaal naar de Heer. Zelfs op ons werk zouden we naar de hoogste baas niet zo amicaal doen, want die heeft een status apart. Moet ik mijn Godsbeeld aanpassen en daardoor ook mijn gedrag?

  4. In o.a. Psalm 103:13 lezen we hoe ons op te stellen en hoe Hij ons dan zal benaderen. Psalm 103:13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Godvrezendheid = groots en diepst ontzag hebben voor God)

DE HEILIGHEID VAN GOD.
Een tweede karaktereigenschap van de Heer is heiligheid.
Volgens het woordenboek: goddelijk, volmaakt, foutloos, zalig. In het Hebreeuws: afgezonderd (voor de Heer)

Jesaja 6:5
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.

Exodus 3:5
En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. (schoenen uitdoen = berouw tonen over alles wat je slecht hebt gedaan in je leven)

Judas 1:20
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Hebr. 12:14
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.


CONCLUSIE
De Heer is heilig, dus Hij is afgezonderd. Afgezonderd van de zondige mens.

Habakuk 1:13
U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschouwen. Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen, zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf?

1 Johannes 1:5
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Daarom zegt God in Romeinen 8:8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het enige wat Hij wil is ons transformeren, naar Zijn heiligheid door middel van Zijn Heilige Geest. Hoe? Wij belijden, bekennen onze zonden, en Hij transformeert ons. Jezus zegt ons ‘Bekeer u (= berouw en ommekeer) want het Koninkrijk der Hemelen is nabij’.

Anders gezegd: als de Heer ons fundament is en Hij is heilig, dan kunnen wij niet onheilig verder gaan. Moge het ons helemaal duidelijk zijn: God zal niet veranderen of buigen voor ons, wij zullen moeten buigen, en veranderen voor de Heer.

BEVRIJDINGSGEBED.
Ter afsluiting zoeken we de Heer en vragen vergeving voor het feit dat we God als een soort gelijke hebben gezien die al onze slechtheid wel goedkeurt omdat Hij van ons houdt. Maar het is andersom. Omdat Hij van ons houdt, wil God het beste voor ons en dat is te leven naar Zijn wil, opdat Hij ons straks kan ontvangen in Zijn eeuwig Koninkrijk. Openbaring 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

”Geliefde Heere Jezus, vandaag kom ik voor U. Dank U wel voor Uw offer aan het kruis dat mij vergeving van zonden brengt. Ik doe schuldbelijdenis over alle zonden die ik ooit heb begaan. Mijn bewuste en onbewuste zonden belijd ik U. Vergeef mij alstublieft mijn onzedelijke fantasie, mijn trots en grootspraak, iedere leugen, afgod, eigengereidheid, bitterheid, onvergevingsgezindheid en alle zonden. Reinig mij alstublieft met Uw kostbaar bloed en schep in mij een nieuw en aan U gehoorzaam hart. Zend mij Uw Heilige Geest om mij te leren leven in heiligheid. Schrijf Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart, in Jezus naam ben ik vandaag wedergeboren. Amen.”