Op 28 augustus 2021 bracht het land Angola een landelijke schuldbelijdenis voor het aangezicht van De HEER. Zowel meer dan 85 voorgangers van diverse kerken als de vice-president, ambassadeurs en diplomaten van de overheid kwamen als één samen op die historische dag. We lezen in Gods Woord dat berouw en ommekeer een must is voor ieder land dat vergeving, verzoening en genezing van de Heer wil zien. De Heer Jezus komt spoedig, zoals we kunnen zien aan de tekenen hier en nu op aarde. Wij zijn de generatie die de krachten van de komende wereld op grootse wijze te zien krijgen. Wij zien oa. de wolk van God neerdalen, de regen neerdalen op één gebod, de kreupelen opstaan, de doven horen ect.

2 Kronieken 7:14
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Mattheüs 11
20. Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.

Overal ter wereld zien we publiekelijke schuldbelijdenis opkomen. De kerk is de initiatiefnemer hierin.