WAAROM GELOVEN?

Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker houdt van u en van jou, en daarom heeft Hij je naar deze pagina geleid. Jezus wil ook jouw hart voorbereiden op Zijn glorieuze komst. Misschien heb je van alles gehoord of ervaren over wat het christelijk geloof in de kern is, maar laat het duidelijk zijn dat het allemaal gaat om een eeuwig leven bij God. De ziel van de mens leeft eeuwig, zodat de dood enkel een deur is naar een eeuwige dimensie voor je ziel. De belangrijkste vraag in je leven is dan ook: ‘Waar wil ik mijn eeuwigheid doorbrengen?’ Als je vandaag zou sterven, zou je dan in de Hemel zijn?

JEZUS IN JE HART ONTVANGEN

Ieder mens heeft Jezus nodig om gered te worden. Jezus stierf voor jou aan het kruis van Golgotha, betaalde met Zijn eigen leven een losprijs voor jou en gaf je door Zijn opstanding eeuwig leven. Deze redding is een gratis geschenk van genade dat je zou moeten ontvangen. Waarom genade? Omdat ieder mens in zonden (met fouten en slechte eigenschappen en acties) wordt geboren en daardoor onmogelijk eeuwig bij God kan verblijven als er geen vergeving vanuit de Heere God wordt geschonken. Jezus in je hart betekent God’s vergeving ontvangen voor alles wat je Hem bekent aan slechthheid. Vandaag kun je de boodschap van Jezus’ evangelie geloven en de wonderbaarlijke redding door genade ontvangen

Alleen Jezus is de weg naar de Hemel, alleen Jezus van de Bijbel heeft nu al voor jou een plek gereed gemaakt in de Hemel. Het is aan jou of je de eeuwige wonderbaarlijke uitnodiging aanneemt. Via Jezus zal de gemeenschap met God tot stand worden gebracht en zul je Zijn liefde en eeuwig leven in de Hemel ervaren. In andere woorden, als Jezus in je leven komt en in je hart te leeft, dan ben je van Jezus en op weg naar de Hemel.  Het is belangrijk om te begrijpen dat de Bijbel duidelijk is dat er geen andere naam is waardoor iemand in God’s tegenwoordigheid kan komen, dan door de naam Jezus.

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Handelingen 4:12.

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5:11,12.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Johannes 1:12


UITGANGSPUNTEN VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF
1. Kruisiging van Jezus Christus
2. Opstanding van Jezus Christus
3. De ziel van de mens bestaat eeuwig
4. 1. en 2. om ons te redden uit de hel en naar de Hemel te brengen na dit leven
5. Wederkomst van de Christus
6. Opname van de heiligen, de christen die heilig leeft
7. Bij de opname ontvangen wij een nieuw lichaam van God, dat verheerlijkt is
8. Eeuwig leven bij God de Vader in de Hemel, God’s Koninkrijk

Daarom leven we een op de Hemel gericht leven en gebruiken we de tijd op aarde om dat proces van een kind van de wereld, naar een kind van God te laten gebeuren. De Heilige Geest is cruciaal in dit proces. De Heere God heeft ons de instructie gegeven om ons door complete onderdompeling te laten dopen, niet als onbewuste baby, maar op een later moment, waarop we bewust voor Jezus en Zijn weg kunnen kiezen, zodat de Heilige Geest in ons zal verblijven om Zijn transformatiewerk te verrichten.
SCHULDBELIJDENIS EN AFLEGGEN VAN ZONDEN

Je kunt al je zonden aan God belijden en doordat je spijt betuigt en ervaart, wil je die fouten niet weer begaan. Bedenk dat als je een wedergeboren christen bent, dat betekent Jezus hebt ontvangen en de Heilige Geest in je hart hebt ontvangen, de Heilige Geest je altijd zal helpen om in heiligheid te wandelen. Hebreeën 12:14 zegt ons dat zonder heiligheid niemand de Heer zal zien, dus de heiligheid is cruciaal.

Jezus wil je Zijn vrede, vreugde, liefde, aandacht en herstel geven, en bevrijding van woede, angst, verslaving, bitterheid en alles wat jou blokkeert in je leven nu en deze zonden en blokkades houden ons ook tegen om straks eeuwig bij God te zijn. Het bloed van Jezus Christus heeft de immense autoriteit en opstandingskracht om je te bevrijden van alle zonde en kwaad, zoals seksuele zonden, pornografie, leugens, enz.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 6:23

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spreuken 28:13

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, Handelingen 3:19


NIEUWE SCHEPPING
Als God naar je kijkt, ziet Hij Zijn dierbare dochter of zoon. We zijn geschapen naar Gods beeld. Hij heeft een thuis in de Hemel voor je klaargemaakt. Daarom is het echt belangrijk dat je ervoor zorgt dat het bloed van Jezus je reinigt en bevrijdt. Wie door Jezus is bevrijdt is ook echt vrij. De Bijbel zegt dat het oude (de oude jij) voorbij is, en het nieuwe (de jij in Christus) is gekomen. Je zult zien dat er een verandering plaatsvindt in je hart en in je leven. Je nieuwe identiteit is nu ‘kind van God’

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17

GROEIEN IN GELOOF
Lees Gods Woord, de Bijbel, om in geloof te groeien. Je kunt beginnen met het evangelie van Johannes te lezen, dan de rest van Nieuwe Testament lezen en tenslotte de hele Bijbel. Bid altijd in de grote naam van Jezus. Neem tijd om aanbiddingsliederen te zingen voor de Heer en op het Youtube kanaal ‘Jezus komt Nederland’ kun je vele predikingen beluisteren. Je bent 24/7 welkom om met ons te bellen en te schrijven voor gesprek, gebed, de doop, Bijbelstudie en natuurlijk voor deelname aan de Erediensten.

Hoe je leeft, moet iedere dag meer en meer het Licht van Christus weerspiegelen, een leven dat is gereinigd en veranderd door het bloed van Jezus. Je bent een nieuwe schepping en iedereen kan het zien aan de verandering in jou, qua keuzes, spreken, reageren, kleden, vergevingsgezindheid, enz.. Ga niet terug naar de zonde. 


VOORBEREIDING OP DE WEDERKOMST VAN DE HEERE JEZUS
Bedenk dat de Messias, Jezus, komt en dat God Zijn meest belangrijke dienaar al heeft gezonden om de weg gereed te maken en de volken van de wereld te helpen gereed te zijn bij de glorieuze komst van de Messias. Het is belangrijk om steeds te luisteren naar wat de Heer op dit moment zegt. De Heer belooft de opname van de heiligen, de kerk, als Jezus komt om Zijn uitverkorenen op te halen en te brengen naar de veiligheid van de Hemel, het eeuwige Koninkrijk van God.

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Johannes 14:1-4

Jezus houdt van je, maar Hij haat de zonde. Bereid je daarom voor op de komst van de Messias met een leven in heiligheid en rechtvaardigheid, want de Bijbel zegt dat zonder heiligheid niemand de Heer zal zien en niemand de dag of het uur kent waarop Jezus de Zijnen zal komen halen.


BEKERINGSGEBED
Geliefde Heere Jezus, ik belijd U dat ik een zondaar ben en ik dank U voor Uw reddingsplan voor mijn leven. Ik heb spijt van al mijn fouten, de zonden in mijn leven. Ik belijd U mijn bewuste en mijn onbewuste zonden. Ik heb U nodig Heere Jezus en keer me af van de zonde. Reinig mij alstublieft met Uw kostbaar bloed, Heere Jezus. Ik keer mij af van alle zonden en neem U aan in mijn hart als mijn Heer en Redder. Schrijf alstublieft mijn naam in het levensboek van het Lam en stuur mij Uw Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid en rechtvaardigheid. Schrijf Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart. In de naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen.