GOD’S PLAN NADER TOEGELICHT

We leven in de zogenoemde Bijbelse eindtijd en dat vraagt van ons dat we kennis nemen van wat dit voor onszelf en voor onze medemensen betekent. Wat is onze juiste houding en reactie op de toestand in de wereld?

ADAM – We mogen beseffen dat wij mensen door God zijn geschapen en dat wij meer zijn dan alleen een lichaam, dat na de dood vergaat. Wij bestaan uit een lichaam, geest en ziel. Onze ziel is door de Heere God geschapen om eeuwig te leven. Dit betekent onder andere dat de dood voor de ziel enkel een deur is naar het volgende domein. Dit volgende domein is de eeuwige verblijfplaats van de eeuwige ziel. Ofwel, na de dood gaat het leven door op een eeuwige plek. Jezus Christus kwam de wereld vertellen en laten zien dat er de Hemel is als plek voor iedere ziel en dat alleen Jezus de weg naar de Hemel is.

Genesis 2:7
toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Adam en Eva waren voorbestemd om altijd met de Heere God te leven. Helaas is het de mens die ongehoorzaam werd aan de bepalingen van haar Schepper, met desastreuze gevolgen tot op vandaag. De dood was niet ingecalculeerd in het plan van God voor de mens. De gebrokenheid, ziekte, problemen, oorlog, alle kwaad in ons en in onze levens is het gevolg van de opstandigheid van de mens. Dat is goed om te beseffen. Daarom kunnen wij niet God, maar ten diepste onszelf de schuld geven van dood en verderf.

Genesis 2
16. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17. maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Genesis 3:23
Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

De mens heeft zelf haar ware vrijheid opgegeven; in totale verbinding en vrede met God leven.


GOEDE KEUZE MAKEN – God de Vader is zeer goed, want al direct na de zondeval (de mens verviel in ongehoorzaamheid aan Hem) kwam Hij met de oplossing: de mogelijkheid tot terugkeer naar de onschuld van voor de val, door totale overgave aan God, via Jezus Christus, en totale afscheiding van de duisternis. De duisternis staat gelijk aan de duivel en zijn werken. Er bestaan daarom twee groepen mensen op de wereld: zij die Jezus volgen en zij die de duivel volgen. Het kan zo zijn dat wij de beste intenties hebben, maar onbewust een navolger van de duivel zijn.

Genesis 3:15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
U = de duivel. Haar Nageslacht = Jezus.

Genesis 3:21
En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.

HENOCH, NOACH, ABRAHAM – Zij zijn levende voorbeelden van mensen die totaal kozen voor God en dus gehoorzaamheid aan God. We willen onthouden dat de Bijbel ook een geschiedenisboek is. Ieder mens kan hier en nu kiezen voor de Hemel, door te erkennen en bekennen dat we als nageslacht van Adam en Eva vele fouten begaan (zonden) en slechte dingen doen (liegen, boos zijn, jaloers, trots, onzedelijk, hebberig, mensen adoreren, niet vergeven etc.). Vervolgens erkennen wij dat Jezus Christus gekomen is om ons vergeving van zonden te schenken, gratis en voor niets, en redding van onze eeuwige ziel. Jezus aanvaarden wij dan als Heer en redder en zo beginnen wij met onze terugkeer naar God. We gaan de Bijbel lezen, die ons totaal transformeert en losmaakt van valse opvattingen over het leven en over wat goed en fout is. Ons leven krijgt nieuwe sturing en zingeving, want we gaan onze ziel gereed maken voor het eeuwige leven bij God.

EEN BEVRIJDINGSGEBED

“Heere Jezus, ik ben een zondaar en ik belijd al mijn zonden. Verwijder alsublieft mijn zonden met het kostbaar bloed van Jezus. Vandaag keer ik mij af van alle zonden en ontvang ik U in mijn hart als mijn Heer en Redder. Alstublieft, schrijf mijn naam in het levensboek van het Lam en stuur mij de Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid en schrijf Uw Woord in mijn hart, en bescherm mijn hart. Leid alstublieft al mijn voetstappen naar het eeuwige koninkrijk van God, zodat ik U zien zal. In de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen.”

1 Johannes 3
1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Op de profetische tijdlijn van God zien wij de verschillende tijdperken aangeduid. Momenteel leven wij nog in het GENADETIJDPERK. Dankzij de kruisgang van de Heere Jezus en Zijn opstanding kan ieder mens de genade van Jezus ontvangen. Vergeving van zonden en het herstel naar het kind van God zijn, is voor iedereen. De Heere God sluit niemand buiten van Zijn genade. Spoedig gaan wij een volgend tijdperk in: de VERDRUKKINGSTIJD. Deze duurt zeven jaar en is te verdelen in de verdrukking en de grote verdrukking.

DE HUIDIGE TOESTAND IN DE WERELD VERTELT: deze wereld brokkelt voor onze ogen af. Dat kan ook een jong kind zien. De christenen weten dat het einde inderdaad komt. Niet vanuit eigen ontwikkelde theorie of filosofie, maar door het levende geloof in Jezus Christus in de praktijk te brengen. Wij zien dat ieder woord dat in de Bijbel staat tot op de letter vervuld wordt en ervaren dat de Heer onze levens en zielen klaar maakt voor de Hemel. Hoe dan? Wel, in deze vreselijk zware tijd op aarde is het zo dat die groep mensen die zich via Jezus Christus van de zonden laten bevrijden en Hem serieus navolgen, weggenomen zal worden voordat de tijd nog veel vreselijker zal worden. Ja, fysiek zullen zij van deze aarde verdwijnen.

1 Thessalonicenzen 4
16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Dit is de opname van de heiligen. Jezus Christus zal de Zijnen roepen. Niemand zal Hem horen, behalve zij die gereed zijn. Wel zal de wereld beseffen dat de opname is geschied. Vliegtuigen zullen neerstorten, als er een piloot vloog die gereed was voor de opname. Mensen zullen vermist zijn. Graven zijn opengesprongen, etc.

Waarom wil men hier weg zijn en waarom zou de toestand in de wereld nog ernstiger worden? De reden is dat de Heer Zijn plan met de aarde en de mensen totaal zal vervullen. Wij zijn een heel bijzondere generatie die het meemaakt dat de Heer, God, de aarde feitelijk weer zal opeisen die Hij heeft geschapen naar Zijn wil en ontwerp. In andere woorden, zal Hij Zijn aarde reinigen van alles dat de mens tegen Zijn wil heeft gedaan, en daarmee ook van de mens die Hem afwijst of niet serieus genoeg neemt. Hij zal zoals een aardse rechter dit ook doet, recht spreken. De straf komt uiteraard neer op de schepselen van God die Hem weigeren. God is een goede God, liefdevol en rechtvaardig. Zijn verlangen is het dat ieder mens kiest voor Zijn liefde en niet voor Zijn straffende oordeel.

Ezechiël 18:23
Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Dus, de oorlogen, economische crisis, overstromingen, aardbevingen, besmettelijke ziekten zullen in omvang en intensiteit gaan toenemen in de verdrukkingstijd, als middel van de Heer om de aarde van alle goddeloosheid te ontdoen en tegelijkertijd de mens alsnog de kans te geven om Jezus Christus en de Hemel te kiezen.

Jezus Christus zond de Heilige Geest, nadat Hij opstond uit het graf en opvoer naar de Hemel en Zijn Geest helpt ons totaal en compleet om wakker te worden uit de geestelijke slaap en naar de wil van God te gaan leven. Zonder God in ons leven zijn wij wat Hem betreft als doden, want de plek die voor de tegenstanders van God is geschapen, de hel, wordt dan de bestemming voor onze eeuwige ziel. Die plek kunnen wij echt vermijden, door onze eigen keuzes. Zoals gezegd, wil de Heere iedereen bewaren voor het oordeel dat over de aarde komt en voor de eeuwige hel voor onze eeuwige ziel.

Openbaring 3:10 
Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking,  die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Nog eens, de Heer wil niet dat de mensen die Hem waarlijk liefhebben – zij worden de heiligen genoemd omdat zij heilig leven voor Hem en dankzij Hem – Zijn oordeel meemaken, maar hiervan juist worden veilig gesteld. Wij zien alle tekenen van de komst van de Heere Jezus en verheugen ons op de opname, weg van het verschrikkelijke strijdtoneel hier op aarde. Alleen zij die de heiligheid van de Heere God najagen, zullen hier weg worden gehaald. Dit is belangrijk om te beseffen. De Bijbel leert ons het verschil tussen de brede en de smalle weg, bijvoorbeeld. De christenen op de brede weg, het soort christelijk leven waarin God maar gedeeltelijk wordt gehoorzaamd, zullen de Hemel niet binnen komen. De Hemel is totaal heilig omdat God heilig is.

Jesaja 26
20. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21. Want zie, de HEER gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

2 Korinthe 7:1
Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.


In die verschrikkelijke verdrukkingstijd zal er ook een groep zijn die massaal alsnog voor Jezus kiest:

Openbaring 6:9
En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.

Er zijn vele mensen die zich in de verdrukkingstijd zullen laten onthoofden, omdat ze beseffen dat het alternatief de eeuwige hel is. Maar dit is zeker niet de groep die zich hier en nu aan het voorbereiden is op de OPNAME. De Heer verlangt dat iedereen zich NU voor de opname gereedmaakt en niet wacht met kiezen voor Hem – op het oordeel dat Hij zal uitstorten over de wereld. De Heer zal simpelweg de aarde bevrijden van alle goddeloosheid, zodat na de verdrukkingstijd de Heere Jezus 1000 jaar zal kunnen regeren vanuit Jeruzalem. Dat is het tijdperk van het 1000-JARIG VREDERIJK.

In de verdrukkingstijd zullen helaas vele christenen alsnog overstag gaan voor de duivel. Kinderen die honger lijden omdat er hongersnoden komen, dat soort verschrikkingen zal maken dat ouders toch de duivelse macht die dan heerst zullen aanvaarden. De focus van de Heer zal in de verdrukkingstijd enkel en alleen op Israël liggen. De genade van God voor ons, de heidenvolken, is dan voorgoed voorbij.

Openbaring 11:3
En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

De twee getuigen zullen in Israël werkzaam zijn om het volk van God te bevrijden en terug te brengen bij God. Zij die de Bijbel kennen en lezen welke werken de Heer via Zijn twee getuigen verricht, weten dat deze twee Elia en Mozes zijn. Op de profetische tijdlijn zien we de twee getuigen echter al voor het begin van de verdrukkingstijd aangeduid. In het genadetijdperk waarin wij ons momenteel nog bevinden, zouden zij juist de heidenvolken helpen in het zo hard benodigde herstel.

Maleachi 4
5. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

De dag van de HEERE, de grote en ontzagwekkende dag is de verdrukkingstijd. Elia zou in persoon vooraf aan de opname van de heiligen komen, omdat anders niemand gereed zou zijn. De christenen hebben herstel nodig, omdat er zoveel afwijkingen van de Bijbel ontstaan zijn. Als de kerk niet meer onderwijst dat zonder heiligheid niemand de Heere zal zien, dan is dat een groot probleem voor de zielen. We mogen dan ook dankbaar zijn dat de Heer al wist dat we de hulp van de twee getuigen nodig zouden hebben om te voorkomen dat net als in de dagen van Noach de mensheid voornamelijk zonder God – goddeloos – zou leven.

Op dit moment is het land Kenia voor de hele wereld voorbeeld in de terugkeer naar de Heer. Het is ontzagwekkend wat de Heer in de afgelopen 20 jaar heeft bewerkstelligd. We zien hier de vervulling van de Bijbelse belofte, dat nadat God’s Geest met Pinksteren werd uitgestort en de eerste kerkgemeente op grootse wijze van start ging, er een tijd zou komen van nog meer zalving van God’s Geest.

We zien in deze tijd de vele vreselijke profetieën in vervulling gaan, van oorlogen, overstromingen, aardbevingen, besmettelijke ziekten… maar dus ook de beloofde historische opleving, ook wel opwekking genoemd, van bekering en terugkeer naar heiligheid. Deze opleving, waarin de stortvloed aan genezingswonderen massaal is, begon bij de kerkleiders en christenen. Zij waren het in Kenia, die eerlijk toegaven aan God, de Eigenaar van de kerk, dat zij afgeweken zijn van het ware Evangelie. Haggaï 2:10

Haggaï 2:10
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

2 Kronieken 7:14
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.


Het 1000-JARIG VREDERIJK – In het plan van God zien we na de verdrukkingstijd het 1000-jarig vrederijk verschijnen. In de praktijk betekent dit de wederkomst van de Heere Jezus Zelf in Israël. De reden van de verwijdering van alle goddeloosheid van de aarde is het feit dat Jezus die totaal heilig is weer op aarde komt. Zij die zich nu klaar maken voor de opname van de heiligen zullen met de Heere Jezus terugkomen op de aarde, om met Hem te regeren. Als Hij komt, zal iedereen Hem zien en zal ieder die Hem nog had afgewezen immens berouw krijgen van de afwijzing.

Openbaring 1:7
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Openbaring 19:14
En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.


HET OORDEEL – Het 1000-jarig vrederijk wordt afgesloten met het bekende Armageddon.

Openbaring 16:16
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Openbaring 20
7. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Openbaring 20
11. En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Hierna zien wij dat de Heere de nieuwe Hemel, nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem brengt voor alle zielen die door alle tijden heen gekozen hebben voor de Heere en voor de Heere Jezus als Weg tot Hem. De Heilige Geest heeft deze mensen geholpen om niet de aardse maar de geestelijke mens te zijn. Zij bewandelden de smalle weg die Jezus is. Hoe je dagelijks leven vorm te geven als volgeling van Jezus leren we in de Bijbel. Ook is onze aanbidding en gebed van cruciaal belang. De belijdenis van iedere zonde wordt altijd door God beantwoord. Bij ons ligt de taak om Hem steeds te zoeken en eerlijk en oprecht te zijn in het dagelijks contact met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 


Tenslotte: de Corona doeleinden van de Heer.

Amos 4:10
Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb jongemannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

Het Coronavirus is onderdeel van het begin van de barensweeën uit Mattheüs 24, maar de mensen bekeren zich niet. Complottheorieën hebben zelfs de kerk totaal verblind en haar afgehouden van oprecht berouw over de zonden en terugkeer naar de heilige God van Israël, het enige doel van de wereldwijde pandemie.

Mattheüs 24
6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.